Wykaz publikacji

Artykuły w prasie fachowej i referaty na konferencjach, których jesteśmy autorami lub współautorami:

 1. Parys T.: Charakterystyki młynów wentylatorowych z różnymi typami odsiewaczy (pobierz pdf). Praca końcowa (napisana na podstawie wyników badań firmy EKOKAL) na studiach podyplomowych - Energetyka Cieplna na AGH w Krakowie
 2. Parys R.: Wyniki pomiarów eksploatacyjnych i obserwacji pracy młynów wentylatorowych typu MWk z różnymi odsiewaczami (pobierz pdf). Międzynarodowa XI Konferencja Kotłowa ICBT '2010. Szczyrk 2010.

  Przedstawiono wybrane wyniki pomiarów eksploatacyjnych młynów wentylatorowych do mielenia węgla kamiennego typu MWk z odsiewaczami skrzyniowymi zawierającymi różne modyfi kacje, a także kilku młynów z odsiewaczami odśrodkowymi. Zwrócono uwagę na rozwiązania zmierzające do uzyskania drobniejszego pyłu zauważając dobre i złe strony zastosowanych rozwiązań.

 3. Parys R.: Praca młyna MWk-9 z odsiewaczem odśrodkowym w instalacji umożliwiającej uzyskanie nadciśnienia czynnika suszącego przed młynem (pobierz pdf). Jubileuszowa Konferencja Kotłowa 2009 "Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów". Szczyrk 2009.

  Przedstawiono wyniki pomiarów młynów wentylatorowych MWk-9 nietypowych ze względu na to, że zamiast odsiewaczy skrzyniowych zastosowano w nich odśrodkowe, a ponadto dlatego, iż pracowały w instalacji umożliwiającej uzyskanie przed młynem nadciśnienia powietrza stanowiącego czynnik suszący i transportujący pył. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom uzyskano drobny pył i możliwość swobodnego dobierania wentylacji dla określonej wydajności młyna.

 4. Oszańca K., Parys R., Pospolita J.: Ocena wpływu parametrów eksploatacyjnych młyna misowo-rolkowego na wartość energii zużywanej na przygotowanie pyłu węglowego. Energetyka nr 4/2008 str. 248-253.

  Przedstawiono wpływ różnych parametrów charakteryzujących konstrukcję i pracę zespołu młynowego na jednostkowe użycie energii na przemiał i wentylację oraz na jakość uzyskiwanego pyłu. Analizy dotyczyły młyna RP1043x. Badania wykazały pogorszenie jakości przemiału po dodaniu do węgla biomasy, zwłaszcza gdy dodatek ten wynosi 8-10%.

 5. Oszańca K., Parys R., Pospolita J.: Analiza wpływu wybranych parametrów pracy młyna misowo-rolkowego na zużycie energii w procesie mielenia. I Konferencja Naukowo Techniczna Współczesne Technologie i Urządzenia Energetyczne. Kraków 2007.

 6. Parys R.: Niektóre zjawiska związane z wprowadzanymi zmianami w instalacjach powietrza kotłów rusztowych (pobierz pdf). X Międzynarodowa Konferencja Kotłowa, Szczyrk 2006, AKTUALNE PROBLEMY BUDOWY I EKSPLOATACJI KOTŁÓW, PRACE IMiUE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2006.

 7. Parys R.: Czy modernizacje kotłów WR-25-014(013) dały spodziewane efekty? GPiE nr 7/2003 str. 17-21.

 8. Korzuch St., Parys. R., Pospolita J., Rydz W. Zając R.: Na co warto zwrócić uwagę podczas optymalizacji pracy kotła pyłowego? Energetyka nr 9/2002 str. 616-622.

 9. Korzuch St., Parys R., Sroczyński S.: Zastosowanie odsiewacza odśrodkowego statycznego w młynie wentylatorowym MWk-12 (pobierz pdf). IX Konferencja Kotłowa, Szczyrk 2002, AKTUALNE PROBLEMY BUDOWY I EKSPLOATACJI KOTŁÓW, PRACE IMiUE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2002.

 10. Korzuch St., Parys R., Pospolita J.: Wykorzystanie wyników pomiarów efektu rozdrabniania układu mielącego młyna węglowego do oceny procesu mielenia po modernizacji. Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej Nr 56, Konferencje Nr 10, Wrocław 2000 r.

 11. Korzuch St., Parys R., Pospolita J., Siudkowski H.: Sposób i wyniki optymalizacji pracy kotła OP-430 w EC Poznań Karolin w celu obniżenia emisji NOx. Energetyka nr 7/99 str. 337-341.

 12. Korzuch St., Parys R., Pospolita J.: Wyznaczanie efektu rozdrabniania dla rzeczywistego układu mielącego młyna węglowego Zeszyty Naukowe Politechniki Śl. Prace naukowe. Monografie. Konferencje. zeszyt 2 - VIII Konferencja Kotłowa, Szczyrk listopad 1998 r.

 13. Korzuch St., Parys R., Pospolita J.: Analiza możliwości skrócenia stałych czasowych charakteryzujących dynamikę młynów węglowych o różnych konstrukcjach. III Konferencja Naukowo-Techniczna Budowa i Eksploatacja Młynów do Przemiału Węgla i Innych Minerałów. Ustroń Zawodzie, grudzień 1998 r.

 14. Chwastek C., Korzuch St., Parys R., Pospolita J.: Badanie instalacji paleniskowej w Elektrowni Opole pod kątem optymalizacja warunków pracy. Konferencja Naukowo-Techniczna "Diagnostyka jakości spalania w energetyce" 98. Ustroń Zawodzie, marzec 1998 r.

 15. Chwastek C., Korzuch St., Parys R., Pospolita J.: Pomiar warstwy mieliwa jako parametr charakteryzujący stan techniczny młyna węglowego. GPiE nr 6/1998 str. 11-14.

 16. Chwastek C., Korzuch St., Parys R., Pospolita J.: Wysokość warstwy zgniatanego mieliwa w układzie mielącym młyna węglowego jako parametr określający efekt rozdrobnienia i stan techniczny młyna. Krajowa Konferencja Energetyczna "Ekologiczne i ekonomiczne wytwarzanie energii". Poznań Kiekrz październik 1997 r.

 17. Parys R.: Pomiary Eksploatacyjne i diagnostyka w procesie modernizacji oraz optymalizacji pracy kotłów rusztowych. Konferencja Modernizacja Kotłów Rusztowych Szczyrk 1997 r.

 18. Korzuch St., Parys R., Pospolita J.: Optymalizacja parametrów eksploatacyjnych układu paleniskowego kotła BP-1150 Elektrowni Opole w celu dalszego obniżenia emisji NOx. Energetyka nr 11/95 str. 491-497.

 19. Parys R.: Zmiana wielkości emisji tlenków azotu po zastosowaniu do kotła OP 380 niskoemisyjnych palników HTNR firmy STORK-BOILERS. Zeszyty Naukowe Politechniki Śl. seria: Energetyka z. 121 - VII Konferencja Kotłowa, Szczyrk listopad 1994 r.

 20. Parys R.: Recyrkulacja lotnego koksiku. Oszacowanie wielkości poszczególnych strumieni oraz możliwych do osiągnięcia efektów. VII Konferencja Remontowa Energetyki, Lubliniec 1991 r.

 21. Parys R. Zużycie elementów mielących młynów wentylatorowych typu MWk-12 - wielkość, przyczyny, próby ograniczenia. Zeszyty Naukowe Politechniki Śl. seria: Energetyka z. 113 - VI Konferencja Kotłowa, Szczyrk listopad 1990 r.

 22. Parys R.: Praca młynów i rozdział powietrza przy spalaniu węgla złej jakości w kotle OP 650-030. II Konferencja Naukowo-Techniczna Budowa i Eksploatacja Młynów do przemiału węgla. Rydzyna, wrzesień 1988 r.

 23. Parys R. Czynniki wpływające na wielkość straty niecałkowitego spalania w pyle unoszonym z paleniska kotła fluidalnego WF 3,5. Wybrane zagadnienia z dziedziny budowy kotłów i urządzeń energetycznych. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 40-lecia CBKK, Tarnowskie Góry wrzesień 1987 r.

 24. Parys R. Zużycie elementów mielących młyna MWk-12 do mielenia węgla kamiennego. Wybrane zagadnienia z dziedziny budowy kotłów i urządzeń energetycznych. Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 40-lecia CBKK, Tarnowskie Góry wrzesień 1987 r.

 25. Parys R.: Wpływ recyrkulacji lotnego koksiku na sprawność kotła WF 3,5. III Ogólnopolski Sympozjon Termodynamika Warstwy Fluidalnej TERMOFLUID 85, Częstochowa 1985 r.